POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

 

BILET METROPOLITALNY


Bilet Metropolitalny (w skrócie BM) to atrakcyjny cenowo bilet specjalny, który jest dostępny dla posiadaczy imiennej karty PEKA. Do nabycia tego biletu uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub ww. gminy bez względu czy osoby te osiągają dochód.

 

Ideą Biletu Metropolitalnego jest premiowanie osób, które mieszkają i płacą podatki lokalnie, wspierając w ten sposób budżety (a pośrednio finansowany z tychże budżetów transport publiczny) Miasta Poznania i gmin mających z Poznaniem zawarte porozumienia transportowe.

 

Gminy objęte porozumieniem międzygminnym to:

 

Zaletą Biletu Metropolitalnego jest atrakcyjna cena. Dla przykładu Bilet Metropolitalny 30-dniowy na sieć (na strefę A) kosztuje 99 zł. Cena biletu 30-dniowego na sieć (na strefę A) dla osoby nie korzystającej z Biletu Metropolitalnego to 115 złotych.

 

Bilet Metropolitalny jest dostępny również w ofercie biletów trasowanych. Dla przykładu Bilet Metropolitalny 30-dniowy trasowany do 6 przystanków (na strefę A+B+C)  kosztuje 50 zł. Cena biletu 30-dniowego trasowanego do 6 przystanków (na strefę A+B+C) dla osoby nie korzystającej z Biletu Metropolitalnego to 55 zł.

 

 

 

 

BILET METROPOLITALNY Z ULGĄ

 

Bilet Metropolitalny występuje również jako Bilet Metropolitalny z Ulgą, do którego uprawnieni są:

- dzieci uczące się do ukończenia 23. roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;

 

UWAGA! Żeby dziecko mogło korzystać z Biletu Metropolitalnego z Ulgą, stosowne oświadczenie do Biletu Metropolitalnego musi wypełnić rodzic – wpisując dziecko na formularzu oświadczenia.

 


- osoby do ukończenia 18. roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Miasta lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym;


- studenci uczelni z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub miejscowości objętych porozumieniem międzygminnym;


- emeryci i renciści, którzy rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód;


- osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, które rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód;


- doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi, którzy rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód;


- osoby niepełnosprawne, które rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód;


- kombatanci i osoby represjonowane, które rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód.

 

 

SPOSÓB UZYSKANIA UPRAWNIENIA DO BILETU METROPOLITALNEGO - ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA DO BM

 

Żeby kupić Bilet Metropolitalny najpierw należy wypełnić, podpisać i złożyć Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego, a następnie zapisać uprawnienie do BM na imiennej karcie PEKA. Formularz oświadczenia można wydrukować klikając tutaj: Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego.

 

Formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.peka.poznan.pl (zakładka PLIKI DO POBRANIA), jest on także dostępny w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań.

 

W celu ułatwienia pasażerom korzystania z Biletów Metropolitalnych od 1 maja 2015r. wprowadzona została zasada długoterminowości obowiązywania oświadczeń do BM. Od 1 maja 2015r. takie oświadczenie jest zapisywane z końcową datą obowiązywania 30 czerwca 2030r. Dla pasażera posiadającego uprawnienie do BM zapisane na imiennej karcie PEKA oznacza to w praktyce, że:

  1. Uprawnienie do BM jest zapisane w systemie PEKA do 30 czerwca 2030r.
  2. Ponowne oświadczenie pasażer jest zobowiązany złożyć tylko w przypadku:

 

PASAŻERÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIE i MAJĄ NA KARCIE PEKA ZAPISANE UPRAWNIENIE DO BM PRZED 31 GRUDNIA 2014r. PROSIMY o jednorazową wizytę w terminie do 30 września 2015r. jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub jednym z Punktów Sprzedaży Biletów (w których można zapisać uprawnienie) w celu zaktualizowania zapisu na karcie PEKA. Punkty Sprzedaży Biletów, w których zapiszemy uprawnienie można znaleźć korzystając z wyszukiwarki PSB zamieszczonej na stronie www.peka.poznan.pl (link: http://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-sprzedazy-biletow), gdzie należy wybrać BM na liście wybieralnej.

 

Czynność ta szczególnie dotyczy osób doładowujących kartę PEKA w biletomatach lub poprzez internet, pozostałym osobom ulga zostanie zaktualizowana automatycznie w momencie dokonywania np. zakupu biletu w POK lub PSB.

 

PASAŻEROWIE, KTÓRZY ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2015r. MAJĄ NA KARCIE PEKA ZAPISANE UPRAWNIENIE DO BM WAŻNE DO 30 CZERWCA 2016r. i do tego czasu mogą z niego korzystać bez konieczności aktualizacji zapisu.

 

Powyższe zasady nie dotyczą pasażerów korzystających z Biletu Metropolitalnego z Ulgą, dla których czas obowiązywania uprawnienia zależy od terminu ważności dokumentu będącego podstawą do ulgi 50 proc. 

 

SPOSOBY ZAPISYWANIA UPRAWNIENIA DO BILETU METROPOLITALNEGO NA KARCIE PEKA - ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z E-MAILA

 

Uprawnienie na karcie PEKA można zapisać na trzy sposoby:

 

1. OSOBIŚCIE - w jednym z Punktów Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu - oddając w okienku wypełnione i podpisane oświadczenie do Biletu Metropolitalnego, a następnie zapisując uprawnienie do BM na karcie PEKA.

 

2. poprzez POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ - żeby skorzystać z tego sposobu należy zeskanować (lub zrobić zdjęcie) wypełnionego i podpisanego oświadczenia do BM, a nastepnie PRZESŁAĆ je na adres: oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl

 

Dane z oświadczenia zostaną (maks. do 4 dni roboczych) zapisane na koncie Klienta w portalu PEKA, o czym zostanie powiadomiony e-mailem. Wówczas wystarczy odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub jeden z Punktów Sprzedaży Biletów, żeby zapisać uprawnienie na karcie PEKA i ewentualnie kupić Bilet Metropolitalny.

 

Punkty Sprzedaży Biletów, w których zapiszemy uprawnienie można znaleźć korzystając z wyszukiwarki PSB zamieszczonej na stronie www.peka.poznan.pl (link: http://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-sprzedazy-biletow), gdzie należy wybrać BM na liście wybieralnej.

 

3. poprzez POCZTĘ TRADYCYJNĄ - żeby skorzystać z tego sposobu należy wypełnić i podpisać oświadczenie do BM, a następnie wysłać na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ulica Matejki 59, 60-770 Poznań.

 

Dane z oświadczenia zostaną (maks. do 7 dni roboczych) zapisane na koncie Klienta w portalu PEKA, o czym zostanie powiadomiony:

 

- SMS-em - jeśli w oświadczeniu do BM podał numer telefonu komórkowego,

- e-mailem - jeśli w oświadczeniu do BM podał adres poczty elektronicznej

 

Po uzyskaniu powiadomienia wystarczy odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub jeden z Punktów Sprzedaży Biletów, żeby zapisać uprawnienie na karcie PEKA i ewentualnie kupić Bilet Metropolitalny.

Punkty Sprzedaży Biletów, w których zapiszemy uprawnienie można znaleźć korzystając z wyszukiwarki PSB zamieszczonej na stronie www.peka.poznan.pl (link: http://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-sprzedazy-biletow), gdzie należy wybrać BM na liście wybieralnej.  

 

* ZTM zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń