POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców [DOC]
 2. Proponowany rozkład jazdy [XLS]
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi (obejmujący tylko obszar miasta Poznania, format A4 lub A3, wykonany komputerowo lub odręcznie, na bazie map nie objętych prawami autorskimi osób trzecich) [WWW]
 4. Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Miejsce składania dokumentów:

 1. Pocztą, na adres siedziby: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
 2. Osobiście: w kancelarii, na parterze siedziby, pok. 0.04 (wejście przez Biuro Obsługi Klienta, pok. 0.03)

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Przewozowych, pok. 2.05, tel. 61 83 46 125, e-mail: zezwolenia@ztm.poznan.pl

 

Opis procedury:

Po złożeniu kompletnego podania, nie obarczonego brakami, i przeprowadzeniu postępowania, wnioskodawca otrzymuje uzgodnienie, pod warunkiem zawieszającym. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od daty wydania uzgodnienia:

 1. Wnioskodawca przekaże Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu kserokopię zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu, albo zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wydane uzgodnienie zachowuje ważność przez okres ważności w/w zezwolenia/potwierdzenia/zaświadczenia, jednakże w razie wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy (za wyjątkiem ograniczenia zakresu wykonywanych przewozów tj. zmniejszenia liczby kursów i/lub zmniejszenia liczby zatrzymań na przystankach) uzgodnienie traci ważność, bez konieczności powiadomienia wnioskodawcy odrębnym pismem;
 2. Wnioskodawca nie przekaże Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, kserokopii zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu, albo zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uzgodnienie traci ważność z mocy ustawy, bez konieczności powiadomienia wnioskodawcy odrębnym pismem. W takim przypadku wnioskodawca nie może dalej korzystać z przedmiotowych obiektów a kolejne uzgodnienie może zostać udzielone w nowym, odrębnym, postępowaniu.

 

Opłaty:

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań, do dnia 03.06.2016 r. odbywało się odpłatnie. Od dnia 04.06.2016 r. korzystanie z przedmiotowych obiektów odbywa się bezpłatnie.

 

Terminy załatwiania spraw:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; postępowanie wszczyna się w dniu wpływu kompletnego podania, nie obarczonego brakami. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451)
 5. Uchwała Nr LXV/1036/VI/2014 Rady miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2876)
 6. Uchwała Nr XXIX/427/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2016 r uchylająca uchwałę Nr XL/603/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których Miasto jest właścicielem lub zarządzającym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3423)
 7. Zarządzenie Nr 492/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.06.2016 r. w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców , których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Poznań ( http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/)

 

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o uzgodnienie - blankiet [DOC]
 2. Wniosek o uzgodnienie - wzór wypełnienia [PDF]
 3. Rozkład jazdy - blankiet [XLS]
 4. Rozkład jazdy - wzór wypełnienia [PDF]
 5. Wykaz przystanków autobusowych [WWW]
 6. Mapa przystanków autobusowych [PDF]
 7. Udostępniona mapa Poznania - podkład do tworzenia schematów połączeń komunikacyjnych [WWW]