POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

 Zezwolenia  na przewozy regularne lub regularne specjalne osób

 Zaświadczenia na wykonywanie publicznego tranportu zbiorowego osób

 

Warunki uzyskania zezwolenia/zaświadczenia:

 1. Posiadanie licencji (art. 21 ust. 2 ustawy 1.).
 2. Spełnienie warunków i zasad realizacji przewozów (Ustawa 1.).
 3. Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców dokonane z ich właścicielami i zarządcami.
 4. Złożenie wniosku wraz z kompletem załączników.
 5. Po wydaniu zezwolenia - wniesienie opłaty za wydane dokumenty (Rozrządzenie 4.).
 6. Wniesienie opłaty za zaświadczenie przy składaniu wniosku (Rozporządzenie 5).

 

Procedura wydania zezwolenia:

Dyrektor Zarządu  Transportu Miejskiego w Poznaniu (na postawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 b, c, d1 ustawy 1. oraz art. 28 ustawy 2. i Uchwały 5.) wydaje/przedłuża/zmienia zezwolenia na przewozy regularne oraz regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, na obszar miasta Poznania lub miasta Poznania i sąsiedniego powiatu.

Procedura zostaje wszczęta na wniosek, który wraz załącznikami można składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie zarządu. Przewoźnik zostaje pisemnie zawiadomiony
o wszczęciu procedury i wysłaniu próśb o opinie i potrzebne analizy.

W przypadku złożenia niekompletnego lub stwierdzenia uchybień we wniosku wzywa się przewoźnika do ich usunięcia w wyznaczonym terminie (art. 64 ust.2 ustawy 3.).

Po uzyskaniu wymaganych w tym zakresie opinii i uzgodnień, a przed wydaniem decyzji administracyjnej (art. 10 ustawy 3.), organ zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów ciągu 7 dni od dnia otrzymywania zawiadomienia.

Po uzyskaniu informacji o kwocie opłaty należy ją uiścić, a następnie wraz z dowodem zapłaty należy odebrać osobiście wydane dokumenty.

 

Procedura wydania zaświadczenia:

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia nie jest rozpatrywany w trybie ustawy 3. Warunki wykonywania przewozu wynikają bowiem z umowy zawartej pomiędzy operatorem a organizatorem. Dokumenty zostają wydane niezwłocznie po złożeniu wniosku. Opłata jest uzależniona od ilości wydanych zaświadczeń.

 

Termin załatwienia sprawy:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59

Dział Kontraktowania Usług, Wydawania Decyzji Administracyjnych i Kontroli

pokój 205,

tel. 61 8346125

Ewentualne zapytania można przysyłać na adres: zezwolenia@ztm.poznan.pl

 

Opłaty

Opłaty wnosi się na rachunek

od dnia 01.01.2015 r: 71 1020 4027 0000 1102 1262 7339

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym osób (DZ. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13 ze zm.)
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)
 6. Uchwała Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej

 

Pliki do pobrania:

 1. Zezwolenie - linia regularna
  • wydanie lub przedłużenie zezwolenia [DOC]
  • zmiana zezwolenia [DOC]
  • odstępstwo od zezwolenia [DOC]
  • dodatkowe wypisy z zezwolenia[DOC]
  • wygaszenie zezwolenia [DOC]
 2. Zezwolenie - linia regularna specjalna
  • wydanie lub przedłużenie zezwolenia [DOC]
  • zmiana zezwolenie [DOC]
  • odstępstwo od zezwolenia [DOC]
  • dodatkowe wypisy z zezwolenia [DOC]
  • wygaszenie zezwolenia [DOC]
 3. Zaświadczenie PTZ
  • wydanie zaświadczenia [DOC]
  • zmiana zaświadczenia lub załącznika [DOC]
  • ograniczenie świadczenia usługi [DOC]
 4. Załączniki do wniosków
  • zobowiązanie do zamieszczenia informacji [DOC]
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania [DOC]
  • informacja o grupie osób [DOC]
  • rozkład jazdy - blankiet [XLS]
  • mapa - podkład do tworzenia schematów połączeń komunikacyjnych [WWW]